Investorinformasjon og rating

Se ratinginformasjon og rapport til Moodys nedenfor.

Fana Sparebank Boligkreditt AS finansierer i hovedsak virksomheten gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Disse obligasjonene er tildelt rating Aaa fra Moody’s Investors Service. Ratingen av boligkredittselskapets obligasjoner er betinget at en formaliserte støtte fra morselskapet.

Støtten fra morselskapet er sikret gjennom særlige avtaler, der morbanken stiller seg bak forpliktelsene boligkredittselskapet har med hensyn til å innfri renter og hovedstol på obligasjonslån som kommer til forfall, samt å stille likviditet til selskapets disposisjon for å dekke opptrekk av bevilgede, men ikke trukne, rammer på fleksilån og annen påkrevet likviditetsbuffer.

Boligkredittselskapet utarbeider hvert kvartal en rapport til Moody’s som bl.a. inneholder en rekke nøkkeltall og analyser av selskapets balanse og utlånsportefølje.

Rating

Fana Sparebank Boligkreditt AS Mortgage Cover Bonds. Report Q3 2020.

Nøkkeltall

Se nøkkeltall for Q1 2021 her.