Kvartalsrapporter

Kvartalsrapport 4. kvartal 2013

3. kvartal i sammendrag

Fana Sparebank styrker sin lokale markedsposisjon med en utlånsvekst på 2,4 prosent i 3. kvartal. Tilfredsstillende resultat fra hele virksomheten. Positiv utvikling både på inntekts- og kostnadssiden. God kostnadskontroll og høye finansielle inntekter bidrar til solid resultatutvikling. Utlån er økt med 426 millioner kroner i kvartalet og 1,1 milliarder kroner på årsbasis. Utlånsporteføljen holder god kvalitet. Resultat før tap utgjorde 69,3 millioner kroner i 3. kvartal mot 16,0 for tilsvarende periode i fjor. En vesentlig del av forbedringen fra fjoråret gjelder finansielle instrumenter. Inntekter og gjenvinning av markedsverdier på finansielle instrumenter utgjør 18,9 millioner kroner siste kvartal (-29,1). Resultat etter skatt ble 44,8 millioner kroner for kvartalet og 139,7 millioner hittil i år (77,9). Egenkapitalavkastningen utgjorde 10,0 prosent for 3. kvartal, og 10,7 prosent hittil i år. Tilvarende tall basert på totalresultatet er 10,0 og 9,4 prosent. Fana Sparebank hadde 13,5% ren kjernekapital ved utgangen av kvartalet. Når opparbeidet resultat per 3. kvartal legges til, utgjør ren kjernekapital 14,8%. Konsernet oppfyller alle interne kapitalmål og regulatoriske kapitalkrav.

Last ned kvartalsrapport 3. kvartal 2016 (PDF)