Grønt Fastrenteinnskudd

Grønt Fastrenteinnskudd

Grønt Fastrenteinnskudd er et innskuddsprodukt for Person- og Bedriftskunder som ønsker å bidra til et bedre miljø på en enkel måte.

Med Grønt Fastrenteinnskudd garanterer vi at innskuddsmidlene anvendes til kvalifiserte, grønne formål. I tillegg skal kontoen danne grunnlaget for avsetting av midler for utdeling av Grønn Bonus, til et valgt formål. Her får kundene være med å bestemme hvilket prosjekt vi skal støtte.

Innskuddsbetingelser

  • Innskuddet har fast, avtalt rente frem til utløpsdato
  • Kontoen er sperret for innskudd frem til utløpsdato
  • Minimumsbeløp for å inngå avtale om Fastrenteinnskudd er kr. 50.000,-
  • Maksimumsbeløp for Fastrenteinnskudd er kr. 8.000.000,-
  • Opptjente renter godskrives konto ved forfall
  • Ved uttak før utløpsdato, vil det bli belastet uttaksgebyr på 1 % p.a. av uttatt beløp for resterende del av bindingsperioden

Etter utløpsdato vil kontoen få betingelser tilsvarende de til enhver tid gjeldene betingelser på vår Høyrentekonto, så fremt ikke banken og kunden har avtalt annen disponering av midlene. Vilkårene for høyrentekonto fremgår av bankens prisliste.

Før utløpsdato vil banken normalt sende tilbud om et nytt fastrenteinnskudd, så fremt banken tilbyr dette. Ved aksept av tilbudet vil innskuddet være bundet for en ny periode på de tilbudte vilkår. 

Fastrenteinnskudd
Fastrente med binding til 25.03.20201,80 %
Minimumsinnskudd 50.000,- Maksimumsinnskudd 8.000.000,-
*Ved uttak før utløpsdato, vil det bli belastet uttaksgebyr på 1 % p.a. av uttatt beløp for resterende del av bindingsperioden. Tilbudet kan bli endret på kort varsel
Grønt Fastrenteinnskudd
Ingen tilbud p.t.
Minimumsinnskudd 50.000,- Maksimumsinnskudd 8.000.000,-
*Ved uttak før utløpsdato, vil det bli belastet uttaksgebyr på 1 % p.a. av uttatt beløp for resterende del av bindingsperioden. Tilbudet kan bli endret på kort varsel