Personvern

Personvernerklæring for Fana Sparebank Eiendom AS.

Ditt personvern er viktig for Fana Sparebank Eiendom AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Fana Sparebank Eiendom AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som
samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig

Det er Fana Sparebank Eiendom AS som har behandlingsansvar. Daglig leder i Fana Sparebank Eiendom AS er hovedansvarlig for behandlingen av
personopplysningene som utføres av selskapet. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til advokat Einar Haugland som fagansvarlig.

Vår behandling av personopplysninger

Fana Sparebank eiendom AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger
  • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester
  • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak
  • Behandling av personopplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser som Fana Sparebank eiendom AS er underlagt

Personopplysninger er alle opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, f.eks. navn, telefonnummer og adresse. I bruktboligmegling, næringsmegling og prosjektmegling vil Fana Sparebank Eiendom AS behandle navn og kontaktinformasjon samt informasjon om eiendommen.

Fana Sparebank Eiendom samler inn personopplysninger gjennom utfylt nettskjema eller gjennom direkte kontakt med deg.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.
Hjemmelsdokument og eventuelle pantedokumenter sendes til Kartverket for tinglysing.

Personvernopplysningene deles med Webmegler som utarbeider meglersystemet som det arbeides i. Det er tegnet databehandleravtale med disse slik at personvernet for deg som kunde ikke svekkes som følge av deling av tilgang. Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

Fana Sparebank Eiendom AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Fana Sparebank Eiendom AS lagres på servere i Bergen, Norge. Vi overfører ikke personopplysninger om våre kunder til land utenfor EU/EØS.

Rettigheter

Dersom Fana Sparebank Eiendom AS behandler personopplysninger om deg, har du etter det norske personvernregelverket flere rettigheter overfor oss. Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan be om korrigering eller supplering av dine personopplysninger. Du har også rett til dataportabilitet og begrenset behandling.

Dersom du mener at vi urettmessig behandler personopplysninger som gjelder deg selv, kan du bruke din rett til innsigelse. Har vi informasjon om deg som du mener ikke lenger er relevant, kan du be om at denne informasjonen slettes. Merk at vi ifølge loven er forpliktet til å lagre enkelte opplysninger om deg, selv om du ikke er kunde hos oss lenger.

Dersom du har gitt oss samtykke til å behandle personopplysninger om deg, så kan du når som helst trekke tilbake dine samtykker. Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til einar.haugland@fanasparebank.no.

Personvernombud

Einar Haugland

Epost: einar.haugland@fanasparebank.no

Tlf: 55 91 99 67 | 959 13 466

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet

Endringer:

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.