Kundevalget 2022

Nå kan du som kunde foreslå kandidater til bankens øverste organ, generalforsamlingen. Ditt engasjement er viktig for banken. Vi oppfordrer derfor flest mulig til å benytte seg av muligheten til å stemme frem kandidater ved årets valg, som avholdes i perioden 3.-9. mars 2022.

Sammensetning

Generalforsamling i Fana Sparebank består av 20 medlemmer, sammensatt av 14 representanter valgt av kundene, 1 samfunnsrepresentant valgt av Bergen kommune eller av generalforsamlingen på innstilling fra valgkomitéen, samt 5 representanter valgt av bankens ansatte. I tillegg er det 8 varamedlemmer. Oppgavene til generalforsamlingen er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap og avsetning til gavemidler, velge styre og valgkomité.

Av sittende generalforsamling er 3 kundemedlemmer/innskytere på valg for 4 år. Det skal derfor velges 3 kandidater blant bankens kunder.

 

Stemmeberettigede

Stemmeberettigede er kunder som har, og i de siste 6 måneder har hatt, et innskudd i banken på minst kr. 2.500,-. Bare myndige personer kan, som personlig kunde eller som representant for annen kunde, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer - én på grunnlag av eget kundeforhold og én som representant for annen kunde.

 

Valgbar

Valgbar er personlig kunde som har stemmerett i henhold til ovenstående betingelser.

 

Forslag på kandidater

Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Forslagene må være oversendt banken senest 4 uker før valgdagen, dvs. innen 3. februar 2022 med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og -dato, yrke og fullstendig adresse (benytt forslagsskjemaet). Det er viktig at fristen overholdes. Banken har en egen valgkomité som forbereder valget, og på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger utarbeider valgkomiteen en valgliste.

 

Gjennomføring av valget

Valget gjennomføres elektronisk og vil foregå ved bruk av BankID via link som blir lagt ut på bankens hjemmeside. For de som ikke har BankID, er det mulig å møte i bankens ekspedisjonslokaler og få avgitt stemme. Stemme for en annen innskyter etter fullmakt må avgis i bankens lokaler. Tilsvarende gjelder for de som skal avgi stemme på vegne av selskaper, foreninger o.l., De som vil avlegge stemme i bankens lokaler må ha med legitimasjon. Legitimasjon må også vises for den som har gitt fullmakt til å stemme, fortrinnsvis i form av kopi av legitimasjon inntatt på fullmaktsskjema. Det er ikke anledning til å stemme ved postforsendelse.

Listen over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer, med angivelse av hvem av disse som står på valg er lagt fram i dokumentlisten på denne siden. Under finner du også aktuelt regelverk og annen relevant informasjon, herunder bankens vedtekter og skjema for fullmakt. Banken har en egen valgkomité som forbereder valget, og deres valgliste med innstilte kandidater vil på tilsvarende måte bli lagt ut 2 uker før valget.

 

Bergen, 19. januar 2022

Nils Magne Fjereide
Styrets leder