Personalforsikring

Husk å sikre den viktigste ressursen bedriften har; de ansatte. Vi tilbyr gode personalforsikringer som dekker mer enn den obligatoriske yrkesskadeforsikringen gjør.


«Gruppelivsforsikring» gir erstatning dersom det verste skulle skje og medarbeideren går bort. Ektefelle eller samboers liv kan også medforsikres. «Annen sykdom» gir erstatning dersom den ansatte skulle bli varig ufør.

kontorlokale

Gruppelivsforsikring

En gruppelivsforsikring er en av de viktigste personalforsikringene du kan tilby dine ansatte. Da sikrer du utbetaling til etterlatte ved den ansattes død, slik at de får den økonomiske tryggheten de trenger.

Forsikringen omfatter:

  • Erstatning ved død inntil 40 G. Erstatningen kan avtrappes med alder. Gruppeliv kan utvides til å omfatte erstatning ved ektefelle/samboers død inntil 15 G.

 

Annen sykdom

Annen sykdom gir erstatning ved varig uførhet som ikke skyldes yrkessykdom.

  • Gir erstatning ved varig ervervsmessig uførhet over 40 %, og varig medisinsk invaliditet over 50 %, etter sykdom som ikke er yrkessykdom.
  • Tap i fremtidig erverv kan velges med 22-30 G eller 11-15 G.
    Erstatningen er avhengig av alder, inntekt og uføregrad.
  • Medisinsk invaliditet: 4,5 G.
    Erstatningen er avhengig av alder og invaliditetsgrad.
  • Forsikringen Annen sykdom kan utvides med høyere forsikringssummer for medisinsk invaliditet: fra 5,5-25,5 G.

 

Kontakt meg om bedriftsforsikring:

Jeg ønsker informasjon om:
Jeg vil bli kontaktet via: