Nær der du er, i en krevende ny hverdag

Vi – og verden med oss – står i en situasjon som er helt unik. Koronakrisen er over oss. Ingen har erfaring som kan fortelle oss nøyaktig hvordan vi skal forholde oss til alle problemstillingene som oppstår til enhver tid. Ett er sikkert; Vi er alle invitert til en nasjonal dugnad. Noen av de tiltakene banken kan bidra med, for å gjøre hverdagen lettere for våre kunder, er rentekutt, avdragsfrihet på lån, og tilbud om forskuddslån for de kundene som venter på utbetaling fra NAV.

Dame på kontor.jpg

Vi tar del i dugnaden

Vi ser uttrykk for solidaritet på mange områder. Folk som tar ansvar utover det som kreves – ofte når de selv sliter. Disse eksemplene varmer, og minner oss om at vi alle har en rolle å spille for at vi skal kunne komme tilbake til en normalisert tilværelse så raskt vi kan. Koronakrisen er ikke en bankkrise som forrige krise. Bankene er nå et redskap for å hjelpe samfunnet, og vil på den måten være en del av løsningen. Fana Sparebank tar selvfølgelig vår del av dette samfunnsoppdraget – og vi gjør det med både ydmykhet og respekt.

Godt samarbeid med myndighetene

Det er helt avgjørende med et godt samarbeid med myndigheter, Finans Norge og Finanstilsynet. Når det oppstår kriser eller kriselignende situasjoner, er tilstrekkelig tilgang til likviditet det viktigste for en bank. Her har myndighetene tatt ansvar og kommet med gode tiltakspakker. Fana Sparebank har en meget god likviditetssituasjon, noe som er helt avgjørende for å kunne bidra med likviditet til de kunder som trenger det.

Styret i banken innstilte tidligere i vinter på at bankens generalforsamling for første gang skulle betale ut kundeutbytte, basert på regnskapet for 2019. Den 16. mars sendte Finanstilsynet brev til styret i samtlige banker, der de sterkt anbefalte at bankene revurderte sine planlagte utbytteutbetalinger. Bakgrunnen er krisen og usikkerheten som nå foreligger. På møte i bankens generalforsamling den 26. mars valgte generalforsamlingen å ta ansvar og lytte til Finanstilsynet sin anbefaling om å ikke betale ut kundeutbytte. Dette må også sees i sammenheng med at myndighetene har vedtatt flere tiltak som skal bidra til å styrke bankenes evne til å hjelpe kunder og å holde hjulene i gang. I et slikt lys vil store utbyttebetalinger vurderes som lite forsvarlige, og lite tilpasset bankenes samfunnsansvar i den pågående krisen. Samtidig anerkjenner vi at det nettopp er nå mange kunder og organisasjoner trenger ekstra støtte. Derfor vil vi ha et stort fokus på gavemidler, og håper at disse vil kunne komme mange til nytte i en krevende tid.

Kjapp – fordi det er nødvendig

Fredag morgen innvilget styret i banken et lån som går inn under statens garantiordning for små og mellomstore bedrifter, som et av de første i Norge etter at ordningen ble godkjent av det europeiske overvåkningsorganet, ESA, torsdag ettermiddag.  

Fana Sparebank har svært gode digitale kundeløsninger. Banken har de siste dagene jobbet hardt for å finne løsninger på hvordan vi kan hjelpe med å forskuttere NAV utbetalinger for de kunder som trenger det. Hvis alt går etter planen, vil vi i løpet av dagen ha klar en digital løsning for søknad om forskuddslån. Løsningen innebærer at kunder kan søke om et midlertidig lån til lav rente på 3 %. Når kunden får utbetaling fra NAV, tilbakebetales lånet. Slik kan banken bistå de kundene som ville gått lenge og ventet på utbetaling fra NAV.

Vi jobber også nå med å få satt opp en digital løsning for avdragsutsettelse. Denne løsningen vil bli lansert i løpet av kort tid. Vi har likevel stor forståelse for at mange ønsker å snakke med en rådgiver i disse krevende tider, og da er vi der for deg.

Bankens ansatte har det bra

Din rådgiver i banken har det etter forholdene bra. Vi er privilegerte ved at ingen ansatte eller familiemedlemmer så langt er registrert smittet. Banken iverksatte tidlig tiltak for å sikre de ansatte og redusere smittefaren. Som for de fleste andre banker ble banklokalene stengt for kunder mandag 16. mars. Som den effektive digitale banken vi er, fungerer tilnærmet alle systemene til banken også med hjemmekontorløsninger. Nærmere 70 % av de ansatte jobber fra hjemmekontor til enhver tid. Din rådgiver er tilgjengelig, og du finner kontaktinformasjonene i nett- eller mobilbanken. Med gode og forsvarlige rotasjonsordninger har vi også noen rådgivere tilgjengelig fysisk i banken hvis det skulle være behov for det.

Dette får vi til sammen

Det er vanskelig å se for seg alle konsekvensene koronakrisen vil medføre på kort og mellomlang sikt. Alle bankene vil bli påvirket i større eller mindre grad; Vi forventer at utlånstapene vil øke, og markedsuroen har allerede påført oss urealiserte tap i våre verdipapirporteføljer. Renteendringene som er gjennomført vil også slå inn. Dette vil påvirke bankens lønnsomhet. Når dette er sagt, er det samtidig viktig å understreke at Fana Sparebank har betydelige ressurser og reserver til å takle stormen. Tidligere erfaring viser at vi under slike omstendigheter både ivaretar våre eksisterende kunders tillit, og oppsøkes av nye kunder som søker en trygg havn.

Ett er helt sikkert; Vi skal stå på for kundene våre, og vi skal komme gjennom denne krisen sammen.

 

Beste hilsen Administrerende Direktør,

Lisbet K. Nærø

 

 

 

 

Trenger du gode råd? 

Her finner du direkte kontaktinformasjon til din personlige rådgiver

Kundesenteret holder åpent:

Mandag - torsdag: 08-20

Fredag: 09-20

Tlf: 915 03411


Chat med en kundebehandler her