FNs Klimainitiativ innen finans

I september 2019 var Fana Sparebank blant 130 første bankene i verden til å signere FNs Klimainitiativ innen Finans, og de seks prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet. 

Som det står skrevet i Prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet, er Fana Sparebank overbevist om at "bare i et inkluderende samfunn basert på menneskeverd, likhet og bærekraftig bruk av naturressurser, kan våre kunder og virksomheter lykkes".

lille lungegardsvann 2.png

Forpliktelse

Ved å signere på klimainitiativet, forplikter vi oss til å "bruke våre produkter, tjenester og partnerskap til å støtte og drive fremover de grunnleggende endringene som er nødvendige i økonomien og livsstilen vår, for å oppnå økt velstand for både nåværende og fremtidige generasjoner".

 

prinsippene for klimainitiativet.png

 

Fana Sparebank har avgitt en statusrapport per mars 2021 knyttet til de 6 prinsippene i klimainitiativet.

Les rapporten her

 

Om Kollektiv forpliktelse for klimahandling

I sammenheng med signeringen av FNs Klimainitiativ innen Finans, valgte 31 av bankene å forplikte seg ytterligere gjennom avtalen om Kollektiv forpliktelse for klimahandling (Collective Commitment to Climate Action, CCCA). Fana Sparebank var den første norske banken som signerte avtalen.

Med denne avtalen tok de 31 bankene konkrete skritt i å forplikte seg til å tilpasse  virksomheten med internasjonale klimamål. Avtalen beskriver konkrete og tidsavgrensede tiltak som bankene vil ta, for å skalere opp sitt bidrag til og tilpasse  sine utlån i tråd med målene i Parisavtalen.

Høsten 2020, ett år etter signeringen, er det 38 banker som har forpliktet seg til CCCA, hvorav to norske.

Les mer om CCCA og medlemsbankene

Disse tiltakene inkluderer:

  • Tilpasning av utlånsporteføljene slik at de reflekterer og finansierer den lav-utslipp og klimastabile økonomien som trengs, for å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2, og med mål om 1,5 grader Celsius.
  • Iverksetting av konkrete tiltak innen ett år etter signeringen. I dette ligger bruk av produkter og tjenester som kan bidra til den økonomiske omstillingen som kreves for å oppnå klimanøytralitet.
  • Å være offentlig ansvarlig og transparent med hensyn til bankens klimapåvirkninger, og bankens fremgang innen klimaforpliktelsene.

I denne rapporten ser medlemsbankene tilbake på det første året med aktivt samarbeid for å nå klimamålene.

Les rapporten her

 

Net Zero Banking Alliance (NZBA)

Fana Sparebank har signert FN initiativet Net Zero Banking Alliance (NZBA) i 2021, og jobber for netto-nullutslipp av klimagasser innen 2050, fra egen drift, utlånsporteføljene og investeringer.
NZBAs «Commitment statement» som blant annet forplikter oss til å:

  • Tilpasse utslipp fra egen drift, utlåns- og investeringer til en netto-nullutslippsbane innen 2050.
  • Innen 18 måneder sette et 2030-mål og et 2050-mål, med mellomliggende mål som skal settes hvert 5. år fra 2030 og utover.
  • 2030-målet skal fokusere på prioriterte sektorer der banken kan ha størst påvirkning, dvs. de mest klimagassintensive sektorene.
  • Årlig publisere absolutte utslipp- og utslippsintensitetstall i tråd med beste praksis og innen ett år etter å ha satt mål, vise fremgang i henhold til gitte kriterier.
  • Ta en robust tilnærming til kompensering av utslipp.

Les mer om hvordan banken arbeider og hvilke mål som er satt for å komme til netto-null i 2050 i klimarapporten.

Les rapporten her