Investorinformasjon/IR

Her finner du Fana Sparebank og Fana Sparebank Boligkreditts års- og kvartalsrapporter, ratingvurdering, i tillegg til informasjon om låneavtaler og lånebeskrivelser av utstedte obligasjonslån.

Sammendrag av 2018 for Fana Sparebank

Konsernets virksomhet og resultater i 2018 viser positiv utvikling og tilfredsstillende resultater. Grunnlaget for bankens totalresultat på 196 millioner kroner er skapt gjennom en solid plattform av eksisterende kunder, og også et stort tilfang av nye kunder gjennom hele 2018. Den underliggende kjernevirksomheten viser solid utvikling, med vekst i forvaltningskapitalen og økning i både netto renteinntekter og andre inntekter. Konsernets forvaltningskapital passerte milepælen 25 milliarder kroner, hovedsakelig som følge av utlånsvekst på 6,5 prosent.

Nøkkeltall for 2018

Forvaltningskapital:

25,3 milliarder kroner

Egenkapitalavkastning:

8,6 %